Ringerike kommune og resten av Ringeriksregionen hadde frem til 2007 ikke hatt noe eget kulturhus. Den gamle kinoen i Samfunnshuset i Hønefoss ble tidvis benyttet til konserter og forestillinger. Kinosalen hadde praktisk talt stått uten vedlikehold siden 1962 da Samfunnshuset ble bygget, og tilfredstilte derfor ikke dagens krav til teknikk og komfort.

2002

Ringerike kommune vedtar å selge Samfunnshuset og å bygge ny flerkino på nabotomten. Den største nye kinosalen var av kommunen tiltenkt å fylle funksjonen som ny kultursal for Ringerike. Kommunen hadde dog "glemt" å spørre kulturlivet selv, ei heller andre fagpersoner innen kultur og scenekunst, om hvilke behov man hadde til ny kultursal.

Derfor samler kulturlivet på Ringerike seg og danner "Idégruppen for nytt kulturhus". Man ser at den nye store kinosalen ikke vil være brukbar til annet en kinoforestillinger. Det er nødvendig å finne en løsning hvor det utøvende kulturlivs behov og ønsker er ivaretatt. Kulturlivet forsøker å få kommunen med på å finne en løsning, men møter i starten begrenset støtte politisk og administrativt.

Idégruppen består av: Tor Eid, Erik Stokke, Arnbjørn Moløkken, Werner Jacobsen, Gunnar Øvereng, Ingvar Ellingsen, Oddvar Hagen, Asle Raaen og Ole H Krokstrand. Et langvarig arbeide hvor ulike løsninger blir vurdert starter.

2005

Idégruppen fremlegger på et åpent møte en skisse til et nytt kulturhus i de gamle kulturlokalene i Samfunnshuset. På møtet blir det nedsatt et Interimsstyre som får i oppgave å presentere skissene for kommunen. Kommunestyret finner idéene interessante, og bevilger kr. 100.000 til et forprosjekt, samtidig som man gir Interimsstyret i oppgave å utrede mulighetene grundigere. Interimsstyret samler selv inn kr 250.000, og man engasjerer en prosjektleder som koordinerer utredningen.

Interimsstyret består av de samme personer som utgjorde idégruppen.

2006

Interimsstyret for kultursenter fremlegger sin forprosjektrapport i mai. Kommunestyret i Ringerike gir i juni sin tilslutning til planene og støtter arbeidet med kr. 1 million i engangstilskudd, videreføring av et gammelt lån på kr 1.5 millioner og gir tilsagn om årlig driftsstøtte på kr 800.000.

Det dannes to eiendomsselskap som kjøper hver sin seksjon, og opprustningen starter i august. Samtidig danner interimsstyret en stiftelse som skal drifte kultursenteret. Det lokale næringslivet, med de lokale banker i spissen, ser viktigheten av et godt kulturtilbud i regionen og støtter helhjertet opp om arbeidet. Det går unna i ekspressfart. Allerede i desember blir det gjennomført forestillinger i den nyoppussede Byscene-salen. Kulturlivet bidrar med betydelig dugnadsinnsats for å komme i mål.

2007

Kultursenteret har tilnærmet full drift fra 1. mars. Da har kulturlivet selv bidratt med nesten 5000 timer dugnadsinnsats. Allerede 28. april passerer publikum nr 10.000 gjennom dørene. I tillegg til forestillingene er kultursenteret mye benyttet til møter og øvelser.

Høsten 2007 får kultursenteret inn de første faste leietakere - Ringerike ballettskole med ca. 200 elever fordelt på tre dager pr uke. Musikklinjen på Ringerike videregående skole og Ringerike janitsjar har også lagt sine ukentlige øvinger til kultursenteret.

3. november åpner ordføreren i Ringerike landets første trekkspillmuseum i Ringerike kultursenter. Bak museet står Ringerike trekkspillklubb som igjennom en årrekke har samlet et betydelig antall unike trekkspill, med basis i prouksjonen ved den gamle trekkspillfabrikken i Hønefoss.

Ved utgangen av året har over 22.000 publikummere besøkt et stort antall forestillinger og arrangementer.

2008

Rundt 6000 timer dugnad er lagt ned i kultursenteret. Ennå står det ikke helt ferdig. Det foreligger planer om et nytt inngangsparti som vil gi kultursenteret et nytt ansikt utad og binde de ulike etasjene sammen på en langt mer funksjonell måte. Dette har ligget på is i påvente av finansiering. I forbindelse med Ringerike sparebanks jubileum gir banken 6 millioner kroner til å gjennomføre den siste etappen med bygging av nytt inngangsparti.

Ca. 25.000 publikummere var innom på ca. 80 forestillinger dette året. I tillegg er ukentlig flere hundre barn, unge og voksne på dans-, drama- og musikkøvelser i kultursenteret.

2009

Ringerike kultursenter får dette året driftsstøtte fra alle kommunene i regionen og kan med det virkelig kalle seg et regionalt kulturhus.

I september tas det nye tilbygget i bruk etter en lang byggeperiode. Det nye inngangspartiet sluttfører de opprinnelige planene som ble lagt i forprosjektet fra 2006, og kultursenteret får en etterlengtet ansiktsløftning. Totalt har ca 7000 timer dugnad fra entusiastiske frivillige blitt nedlagt i regionens nye storstue.

I november får kultursenteret kr 3,5 millioner fra Kulturdepartementet, det første større offentlige bidraget til regionens nye kulturhus. Dette var et kjærkomment tilskudd til bl.a. sluttføring av det nye inngangspartiet.

2010

Ringerike kultursenter blir i januar endelig offisiellt åpnet. Det er kulturminister Anniken Huitfeldt som står for åpningen.


Sparebank1