FORRETNINGSIDÉ

Stiftelsen Ringerike kultursenter er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av Ringerike kultursenter, et flerbruksbygg for kunst og kultur i kulturlokalene i det tidligere ”Samfunnshuset” i Hønefoss.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter skal drive utleie av lokaler for kunst og kultur og salg av relaterte tjenester.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter sin virksomhet skal baseres på egeninntjening og offentlige tilskudd, slik at forsvarlig drift, økonomisk og kulturpolitisk er sikret.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter skal medvirke til styrking av regionens kulturliv ved å støtte opp om og åpne for lokale produksjoner og samarbeidsprosjekter, samt nasjonale og internasjonale kulturtilbud.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter har, i samspill med Ringerike kommune, en særlig forpliktelse overfor det lokale kulturliv.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter kan ta initiativ til arrangement i egen regi.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter skal arbeide for å få aktivert og utvidet publikumspotensialet også utenfor Ringerike kommune.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter skal medvirke til at flere faste kulturinstitusjoner blir lokalisert i Ringeriksregionen.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter kan tilby fast tilholdssted for andre kulturinstitusjoner i regionen.

• Stiftelsen Ringerike kultursenter ​skal, i samarbeid med reiselivsnæringen i Ringerike, arbeide for økt bruk av Ringerike kultursenter som arena for kurs, konferanser m.m.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN RINGERIKE KULTURSENTER

Sist endret 18 november 2009

§ 1 Navn og rettslig stilling

Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Ringerike Kultursenter”. Stiftelsen Ringerike Kultursenter (SRK) er en frittstående institusjon etter lov av 15. juni 2001 om stiftelser.

§ 2 Kontorkommune

SRK har forretningskontor i Ringerike kommune.

§ 3 Formål

SRK er en stiftelse med formål å fremskaffe lokaler for og tilrettelegge for drift av Ringerike kultursenter, et flerbruksbygg for kunst og kultur i Hønefoss, samt stå for utleie av utstyr, tjenester og reklameplass. SRK skal også stå for drift av kultursenterets restaurant, cafe og bar, samt hva som herav naturlig står i forbindelse.

Gjennom driften av kultursenteret skal utøvere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, musikk og teater. Det er et mål at kultursenteret skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer.

§ 4 Grunnkapital

Ved etableringen er stiftelsens grunnkapital kr 200 000.

§ 5 Rådet

Stiftelsen skal ha et Råd. Rådet skal ha inntil 20 medlemmer ved at følgende organisasjoner oppnevner medlemmer som angitt:

• Ringerike kommune: 1
• Jevnaker kommune: 1
• Hole kommune: 1
• Midtfylket teaterverksted: 1
• TBA Arrangementer AS: 1
• Musikk dans og drama (Ringerike VGS): 1
• Hønefoss Ungdomskorps: 1
• Ringerike Janitsjar: 1
• Ringerike trekkspillklubb: 1
• Ringerike Ballettskole: 1
• Ringerike musikkråd: 1
• Hole kulturskole: 1
• Ringerike kulturskole: 1
• Jevnaker kulturskole: 1
• Positiv oppvekst: 1
• Sentrumkirken: 1
• Kultursentrum AS: 1
• Ringerike Kultureiendom AS: 1
• Ringerike og Hadeland reiseliv: 1
• Klevjer Kunstdepot: 1

Rådets medlemmer oppnevnes for 2 år ad gangen. Nyoppnevnelse i funksjonstiden kan bare skje når et medlem får varig forfall for resten av perioden eller hvis medlemmet selv ber seg fritatt. Oppnevning skjer da for den resterende del av funksjonstiden for det opprinnelige medlemmet.

Rådet skal ha en leder og en nestleder som velges av og blant medlemmene ved periodens begynnelse. Rådet er beslutningsdyktig selv om ikke alle organisasjoner med rett til å foreta oppnevning av medlemmer til rådet, har benyttet denne oppnevnelsesretten.

Rådets medlemmer kan ikke velges som medlemmer til styret.

§ 6 Rådets oppgaver

Rådet skal:

• Velge stiftelsens styre og revisor.
• Uttale seg om årsmelding og stiftelsens årsregnskap.
• Fastsette honorar til styret.
• Være et rådgivende og veiledende organ for stiftelsens styre og trekke opp langsiktige retningslinjer for stiftelsens drift.
• Føre tilsyn med at stiftelsen drives i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av rådet.
• Velge valgkomité som består av 3 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er innstilling for rådet av kandidater til stiftelsens styre, og innstille på leder og nestleder av rådet. Valgkomiteen innstiller styrets leder og nestleder. Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen der 1 medlem er på valg hvert år. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag etter forslag fra styret.
• Uttale seg om vedtektsendringer og oppløsning.

§ 7 Rådets møter

Rådet holder møte minst to ganger i året, eller når lederen eller minst 2/5 av medlemmene krever det. Lederen innkaller til møtene med minst 21 dagers varsel. Innkallelsen skal være skriftlig, og sakene som skal behandles, skal fremgå av møteinnkallelsen.

• Rådet avgir sine uttalelser i møter.

• Styrets medlemmer kan delta i rådets møter, og har tale- og forslagsrett i møtene, men ikke stemmerett når rådet skal avgjøre hvilke uttalelser som skal avgis.

• Rådets beslutninger fattes ved simpelt flertall.

• Det skal føres protokoll fra rådets møter og eventuell meningsforskjell skal fremgå av protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og ett medlem oppnevnt på møtet.

§ 8 Styret

Stiftelsen skal ha et styre med fem til syv medlemmer og to varamedlemmer, valgt av rådet for to år ad gangen, slik at henholdsvis tre (+ 1 varamedlem) og fire medlemmer (+ 1 varamedlem) er på valg annet hvert år. I de tilfeller der hele styret velges samtidig, avholdes det nyvalg først etter to år, og det avgjøres ved loddtrekning hvilke tre styremedlemmer som da skal stå på valg. Det skal velges et 1. og et 2. varamedlem.

§ 9 Styrets oppgaver

• Styret representerer stiftelsen utad. Styret skal forestå stiftelsens drift. Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning av stiftelsens verdier og påse at stiftelsen fungerer som selveiende organ ved at selvstendighetskriteriet blir ivaretatt.

• Styret skal utarbeide årsrapport og sørge for at rapport og revidert regnskap i hht loven sendes til Regnskapsregisteret og Rådet hvert år.

• Styret skal sammen med leder og nestleder av rådet ta et særskilt ansvar for at Rådet aktiviseres som et rådgivende organ for driften av kultursenteret.

• Styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar for stiftelsens ansatte.

§ 10 Styrets arbeidsform, beslutningsdyktighet og protokoll

Styret treffer sine beslutninger i møter. Det avholdes møter så ofte det anses nødvendig. Styrets leder eller den han bemyndiger innkaller til møter. Styrets leder skal innkalle til møte når minst to medlemmer krever det. Stiftelsens Råd kan, dersom minst 1/3 av rådets medlemmer ber om det, anmode styrets leder om å innkalle til styremøte.

Styret er beslutningsdyktig med unntak for beslutninger etter § 15 når minst fire medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved dissenser kan begrunnelse for dissens kreves protokollført.

§ 11 Signatur og prokura

Stiftelsens firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 12 Daglig leder

• Stiftelsen kan ha en daglig leder. Daglig leder vil ha ansvar for den daglige ledelse og drift, og skal herunder utarbeide løpende planer for stiftelsens virksomhet. Disse skal forelegges styret til uttalelse.

• Daglig leder skal sammen med styrets leder forberede de saker som skal legges frem for styret og iverksette styrevedtak. Daglig leder innehar sekretærfunksjonen i styret og har møte- og talerett.

• Daglig leder skal sørge for betryggende løpende regnskapsføring og utarbeide forslag til årsregnskap og årsberetning, samt besørge regnskapet revidert.

• Daglig leder kan utnevne faglige råd og arbeidsgrupper som støtteorganer i sitt daglige arbeid. Sammensetningen av slike organer skal godkjennes av styret.

§ 13 Revisor

Stiftelsen skal ha en registrert eller statsautorisert revisor.

§ 14 Mistillit

Hvis rådets flertall vedtar mistillit til det samlede styre, må samtlige styremedlemmer stille sine plasser til disposisjon. I så fall velges nytt styre i samsvar med bestemmelsene i § 6.

Forslag om mistillit mot ett eller flere styremedlemmer, men ikke mot det samlede styre, må for å bli vedtatt, få tilslutning fra ¾ av de oppnevnte medlemmene av rådet.

§ 15 Endring av vedtektene og omdanning av stiftelsen

• Styret i SRK kan med 4/5 flertall endre vedtektene eller vedta at stiftelsen skal omdannes eller avvikles. Dersom forslag om omdanning / avvikling ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan simpelt flertall avgjøre saken ved ny behandling i senere møte.

• Dersom stiftelsen vedtas avviklet blir de akkumulerte midler å anvende til kulturformål i Ringerike kommune.

• Søknad om omdannelse eller oppløsning sendes til Stiftelsestilsynet for godkjennelse. Stiftelseslovens bestemmelser om omdanning og oppløsning gjelder fullt ut.

§ 16 Annet

Utover disse vedtektenes bestemmelser, gjelder bestemmelsene i Lov om stiftelser, og deretter reglene i Aksjeloven så langt disse passer.


Sparebank1